Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSzF hatálya Szolgáltató weblapján https://www.textil-meteraru.hu/ /https://www.eratex.hu/ /https://www.twinmotex.hu/ és al-domainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSzF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.textil-meteraru.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ , továbbá bármikor letölthető és kinyomtatható.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: TwinMoTex Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (TwinMoTex Kft.)

Adószám: 27083376-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-422109

A szolgáltató székhelye: 1182 Budapest, Vak Bottyán utca 3.

Panaszügyintézés helye: 1182 Budapest, Vak Bottyán utca 3.

A szolgáltató elérhetősége: +36 20 773 7425 

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@twinmotex.hu

Nyilvántartásba bejegyző hatóság

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

1051 Budapest, Nádor u. 28.

Levelezési cím: 1363 Pf. 17

Központi telefonszám: +36 1 354 4800

E-mail cím: ft.cegbirosag@birosag.hu

Hatályos: 2018.01.01.

Domain és tárhely szolgáltató

Szolgáltató neve: Nethely Kft.

Szolgáltató címe: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Telefon: +36 1 445 20 40

E-mail: info@nethely.hu

Web: www.nethely.hu

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Szabályzat 2023. május 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 30 (harminc) nappal a weboldalon közzéteszi. Fogyasztók a webshop használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a webshop használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Fogyasztó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webfelületre, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Fogyasztója a webshopnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Fogyasztó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webfelület tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a webfelület terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes beleegyezése, írásos hozzájárulása nélkül. (Lásd Szerzői Jogok)

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSzF nem tartalmaz, a Honlapon

elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Fogalmak

Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt:

 • textiliparhoz köthető késztermékek ruházati, ipari, hobby, dekorációs, vagy egyéb célra felhasználható méteráru termékek
 • ipari, vagy hobby célú – ruházat, kiegészítők, egyéb célú – előállításához szükséges egyéb alapanyagok, rövidáru termékek

Felek: Eladó és Fogyasztó együttesen

Szolgáltató: a webshopot üzemeltető vállalkozás / eladó

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Fogyasztó/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Fogyasztó között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Egyedi termék: Előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó igényeire szabtak, pl.: méretre vágtak, így annak tovább értékesítése, újbóli felhasználása bizonytalan, vagy lehetetlen. Szolgáltató webshopjában ilyennek minősül a 3 méter alatti egyedi méretre vágott méteráru.

Elektronikus számla: A szolgáltató által online, NAV-hoz bekötött számlázó szoftveren kiállított és elektronikus úton (e-mail) megküldött pénzügyi bizonylat.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a

Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a

jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

 1. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vételár: az Áruért fizetendő ellenszolgáltatás.

Megvásárolható termékek és szolgáltatások köre

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és a hatályos Áfa törvénynek megfelelő mértékű Általános Forgalmi Adót tartalmazzák (27%), azonban nem tartalmazzák a szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, cikkszámát, leírását, általános és vonatkozó kezelési iránymutatást, valamint a termékekről fotókat, videókat jelenít meg. A Fogyasztók által használt megjelenítő eszköz gyártója, beállításai, felbontása okán a termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, így csupán illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Fogyasztónál megjelenő kép és a termék valós kinézete miatti különbözőség miatt.

Akciós ár bevezetése estén, Szolgáltató a termék boritóképén, adatlapján, promócióban, vagy feliratkozott Fogyasztó esetén hitlevélben teljeskörű tájékoztatást ad az akcióba bevont termékekről, az akció mértékéről (%) és annak pontos időtartamáról. Az akciós termékek elérhetőségének időtartama a készlet erejéig, de maximum 180 napig tart.

Hibás ár

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás vételár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült ártól jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Fogyasztó elállhat vásárlási szándékától.

Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

Hibás / hiányos termék megrendelése

Amennyiben a webshopban megrendelt áru(k) tekintetében hiba vagy hiányosság lép fel a megrendelés feldolgozása során, annak ellenére, hogy Szolgáltató erre kiemelten ügyel a termékeknél a Fogyasztóval egyeztetetten korrekciót, vagy kompenzációt eszközöl. Ilyen lehet:

 • a webshopban megrendelt mennyiség előre nem látható ok(ok)ból (anyagzsugorodás, készlethiány, anyaghiba) nem teljesíthető
 • a webshopban megrendelt mennyiség egyben nem, csak több (pl.: 3m = 2m +1m) darabban elérhető
 • a webshopban megrendelt anyagban „kerülhető” hiba van
 • anyagvég esetén az utolsó 5-8 cm nem felhasználható
 • gyártásból eredő hiba (mérőlyuk) elhelyezkedés

A hiba, vagy hiányosság felismerése után, azonnal telefonon, vagy e-mailben Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót a problémáról. A Fogyasztó ezt követően dönthet, hogy a megismert hiányosságok ellenére megrendelését fenntartja, vagy elállhat attól. Amennyiben szóban, vagy írásban elfogadta a módosításokat a termék átvétele után ezen indokok alapján reklamációval nem élhet.

Megrendeléssel kapcsolatos rendelkezések

Megrendelésnek az minősül, amikor a vásárlási folyamat végén a Fogyasztó a elfogadó „pipa” bejelölésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési Nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul és megerősíti a megrendelése elküldését!

Fogyasztó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Fogyasztó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. Amennyiben szándékosan, károkozás céljából valótlan adatokat ad meg és Szolgáltatót anyagi kár éri, felederítés esetén büntetőjogi következményeket von maga után!

A Szolgáltatót a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető, számlázási hiányosságokért, késedelmes, vagy meghiúsult szállításért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A regisztrációval rendelkező ügyfelek esetében a Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Fogyasztó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Fogyasztó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

Fogyasztó a megvásárolni kívánt termék, termékek mennyiségét/darabszámát beállítja. Minimum kosárba tehető mennyiség 0,5 méter, (50 cm), minimum megrendelhető mennyiség 1 méter (100 cm, vagy 2×50 cm)! Fogyasztónak lehetősége van egyedi méretet is kérni, így a méteráruk tekintetében 0,5 métertől 0,1 m, azaz 10 centinkként növelhető a (-/+) gombok segítségével a megrendelni kívánt mennyiség a készlet (Elérhető) mértékéig. Pl.: 0,6 – (60 centi anyag); 0,7 – (70 centi anyag); 0,8 – (80 centi anyag); – 1 méter, vagy 1,1 – (1 méter 10 centi anyag); 1,2 – (1 méter 20 centi anyag); 1,3 – azaz 1 méter 30 centi anyag) és így tovább! A fenti mennyiségektől Szolgáltató egyedi esetben sem tér el!

Fogyasztó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Fogyasztó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” fülre kattintva.

Amennyiben Fogyasztó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés – X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a kosár automatikusan frissül. A rendelés véglegesítése a pénztár oldalon történik.

Fogyasztó a megfelelő adatok megadása után kiválasztja a szállítási / átvételi módot, majd a kívánt fizetési mód kiválasztása után véglegesítheti a rendelését. Fogyasztó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

Rendelés visszaigazolása:

Fogyasztó elektronikus formában a megrendelés elküldését követően visszaigazoló e-mailt kap. Amennyiben e visszaigazolás Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított 1 munkanapon belül nem érkezik meg a Fogyasztó köteles azt Szolgáltató felé jelezni! A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg, mert Fogyasztó rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telített, esetleg az internet szolgáltatás kimarad, vagy egyéb okból nem biztosított a hozzáférés és emiatt nem tud üzenetet fogadni.

Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben a Feldolgozás alatt státuszról értesíti a Fogyasztót.

Adatkezelés és adatbevitel

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  https://textil.meteraru.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

A hibásan megadott adatokat nem minden esetben van lehetősége Szolgáltatónak javítani / módosítani. Amennyiben a számlázáshoz, feladáshoz szükséges adatok, pl.: mobiltelefonszám, e-mail cím hiányosan vagy helytelenül lett megadva, szolgáltatót felelősség nem terheli.

A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Fogyasztó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Fogyasztó a kosárban található termékeket, akkor az „   X   ” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Fogyasztónak folyamatosan lehetősége van:

 • fiók létrehozására
 • adtok helyesbítésére
 • adatai módosításra
 • adatok törlésére

Regisztrált felhasználó esetében a „Fiókom” menüpont alatt minden adatát módosíthatja, a hiányzókat pótolhatja.

Szállítással és csomagátvétellel kapcsolatos rendelkezések

A megrendelés leadásakor Fogyasztó köteles a körülményeit, idő és pénzbeli lehetőségeit a Szolgáltató által biztosított szállítási módokat, átfutási időt gondosan mérlegelve a számára legmegfelelőbb módot kiválasztani.

Az elküldött és visszaigazolt megrendelés által Fogyasztó tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezett, így köteles a megrendelt áru átvételéről és kifizetéséről gondoskodni a rendelkezésére álló idő intervallumban! Amennyiben előre nem látható okból a csomagot nem tudja átvenni, erről köteles a Szolgáltatót, vagy a szállítást végző céget értesíteni, vagy gondoskodni a csomagtartás hosszabbításáról a saját költségén. 

A szállítás módja, vagy az átvétel módja utólagosan nem módosítható! A futárnak átadott „scennelt” csomagok lemondása esetén is a futárcég Szolgáltatóra rótt pénzügyi kötelezettsége áthárításra kerül a Fogyasztóre!

A csomagfeladásra, halasztott kézbesítésre, szállításra és egyéb a csomagátvétellel kapcsolatos a weboldalon feltüntetett „Szállítás és csomag átvéltél” menüpont alatti policy rendelkezései irányadók és kötelező érvényűek. Link: https://www.textil-meteraru.hu/szallitas-fizetes/

Választható szállítási és átvételi módok

Szolgáltató jelenleg két szerződő partner által biztosítja a kiszállítást, melyek szolgáltatásai és díjtételei alapján vásárló szabadon határozhatja meg a számára megfelelőt és ennek választására a pénztár oldalon lehetőséget talál.

1. GLS Futárszolgálat

 • Házhoz szállítás
 • Csomagpontra szállítás (GLS) – A földrajzi elhelyezkedésnek megfelelő csomagpontot kiválasztását térképes előválasztó is segíti 

2. Packeta Hungary Kft

 • Házhoz szállítás (Express One)
 • Átvevő helyre, Z-Boksz-ba (PacketaPont) szállítás – A földrajzi elhelyezkedésnek megfelelő csomagpontot kiválasztását térképes előválasztó is segíti 

Szolgáltató jelenleg egy regisztrált partner által biztosítja a kiszállítást, melyek szolgáltatásai és díjtételei alapján vásárló szabadon határozhatja meg a számára megfelelőt és ennek választására a pénztár oldalon lehetőséget talál.

1. MPL – Magyar Posta Zrt.

 • Házhoz szállítás
 • Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítés – A földrajzi elhelyezkedésnek megfelelő csomagpontot kiválasztását térképes előválasztó is segíti

A szállítási díjak meghatározása, súly alapú mértéke és a súlyhatárok a szállító partner által kerülnek meghatározásra. Szolgáltató feltünteti az egyes termékek termékoldalán annak 1 méterre (100 cm), vagy darabra ténylegesen mért szállítási súlyát. A megrendelt termékek tényleges mennyiségének súlya alapján – összesítve – a rendszer automatikusan határozza meg a csomag szállítási súlyát. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A kézbesítést megelőzően a futárcég SMS és/vagy e-mail értesítést küld.

 • A fenti lehetőségeken túl megrendelő kérheti a csomagja személyes átvételét is a szolgáltató telephelyén (1182 Budapest, Vak Bottyán utca 3.) is, előzetes telefonos egyeztetés alapján kizárólag megbeszélt időpontban. Szolgáltatót, mivel kiskereskedelmi üzletet nem működtet a fenti címen, előre meghatározott nyitvatartási idő, rendelkezésre állás nem kötelezi.

Minden a csomagokra vonatkozó aktuális rendelkezés és kondíció megtalálható a weboldalon. Szolgáltató fenntartja a jogot a szállítási módok és azok díjainak 30 napos bejelentési és közzétételi kötelezettség melletti módosítására. A megrendelés pénzügyi bizonylatain külön tételként kerül feltüntetésre a szállítás és egyéb, ahhoz köthető költségek. A folyamatosan aktualizált szállítási módok feltételek és azok díjai megtalálhatók a weboldalon! Link: https://www.textil-meteraru.hu/szallitas-fizetes/

Fizetéssel kapcsolatos rendelkezések

Az áruk és a kapcsolt szolgáltatások megrendelése minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után! A szolgáltató minden egyes tranzakcióról függetlenül a fizetés módjától és Időbeliségétől, pénzügyi bizonylatot ad ki! Szolgáltató a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. A hibásan megadott elektronikus cím miatt elérhetetlen bizonylatok miatt Szolgáltatót nem terheli felelősség, azok javításáról jelzés hiányában gondoskodni nem tud!

Szolgáltató jelenleg 3 féle fizetés módot alkalmaz, melynek igénybevételét egyes, esetekben feltételhez kötheti:

 • Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy Fogyasztó a megrendelés végösszegét, csomagponton, vagy a futárnál teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor. Az utánvétes fizetés minden esetben többletköltséggel jár, melyet Szolgáltató a számlán tételesen feltüntet.
 • Fizetés banki átutalással: Fogyasztó a megrendelt termékek ellenértékét a pénztár oldalon, valamint a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 1 munkanapon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően történik meg a termék(ek) kiszállítása vagy átadása.
 • Fizetés bankkártyával online: Fogyasztónak lehetősége van a rendelés összértékét, bankkártyával online fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltatón keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.

Engedély száma: H-EN-I-1064/2013

 Fizetés módokkal kapcsolatos korlátozások

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy üzleti érdekeinek, esetleges veszteségeinek minimalizálása érdekében, egyesesetekben bizonyos szállítási módok, illetve Fogyasztók esetében a választható fizetési módokat korlátozza.

 • Külföldre történő szállítás esetén az utánvétes fizetési mód nem vehető igénybe
 • Utánvétes fizetés maximum bruttó 50 000 Ft kosárértékig vehető igénybe
 • Utánvétes fizetés esetén, amennyiben előzetes jelzés nélkül a Vásárló a futárnál megtagadja, vagy csomagponton nem veszi át a csomagját és az visszajön Szolgáltatóhoz, az első alkalom után a neve, IP címe, e-mail címe, valamint telefonszáma alapján az utánvétes fizetésből automatikusan kizárásra kerül! Ez esetben a továbbiakban kizárólag banki utalással, vagy bankkártyával előre fizetéssel fog tudni rendelést leadni!

Számlázás

Szolgáltató maradéktalanul megfelel a hatályos számviteli jogszabályoknak, ennek megfelelően a webshopban történő pénzügyi tranzakciók esetében (kizárólag) elektronikus formában Áfás számlát állít ki, melyet a fizetési módtól függően eltérő időpontban elektronikus levélben megküld a Fogyasztó részére.

 • Bankkártyás fizetés – a pénzügyi partner (Barion) visszaigazolása után azonnal
 • Banki átutalás – díjbekérő alapján megtörtént átutalás után pénzügyi partner (K&H Bank) visszaigazolása után azonnal
 • Utánvétes fizetés – megrendelés után azonnal 5 napos fizetési határidővel

Szolgáltató a webshopban történő vásárlások alapján papír alapú számlát nem állít ki!

Az elektronikus számla a Fogyasztó által előzetesen megadott e-mail címre kerül kiküldésre – hibásan megadott e-mail cím esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a dokumentumok célba érkezéséért. A hiányzó számla pótlására utólag Fogyasztó jelzése alapján van lehetőség.

Teljesítés

A megrendelések feldolgozása munkanapokon (H–P, 09:00 – 17:00) időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja a megrendelés beérkezését. Általános teljesítési határidő az esetek 99 %-ában a visszaigazolástól, fizetéstől számított 24 óra.

Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Fogyasztó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Ha az eladó vállalkozás és a Fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog Fogyasztóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Fogyasztóre, amikor a Fogyasztó vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Fogyasztóre, ha a fuvarozót a Fogyasztó bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

Ha az eladó vállalkozás és a Fogyasztó a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani a terméket.

Az Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A Vásárló póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

 • a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 • a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint az általa fizetett összeget visszatéríteni, vagy a kiállított számlát/díjbekérőt módosítani, sztornírozni.

Elállás joga

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A termék kiszállításának és visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, Szolgáltató nem vállalja e költség viselését. Amennyiben a Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban él az elállási jogával a szolgáltatóra rótt szállítási költséget ebben az esetben is köteles megfizetni Szolgáltató számlája ellenében.

Termékek visszajuttatása

A termékek visszaküldése, visszahozatala személyesen, vagy a Szolgáltató által alkalmazott szállítás mód (GLS, Packeta) lehetséges. Egyéb a Szolgáltató által nem minősített szolgáltató esetén (pl.: Posta, Foxpost, stb) a visszaküldött áru átvételéért Szolgáltató nem vállal felelősséget és nem vállalja a csomag keresését, illetve más címen történő átvételét! Az ebből fakadó többlet költség Fogyasztót terheli! Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

Nem alkalmazható az elállás joga

 • Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó igényeire szabtak. Szolgáltató webshopjában ilyennek minősül az egyedi méretre vágott méteráru 3 méter alatt. Ilyennek minősül az (pl.: 0,5; 0,80; 1,30; 1,50; stb) egyedi méretre vágott termék. A 3 méter, vagy a feletti méterárura, valamint egyéb termékek esetében Fogyasztó élhet az elállási jogával.
 • A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Ilyennek minősű a textília mosása, szabása, varrás, visszabontás, vasalás, szabásminta skiccelése az anyagon – az így visszaküldött termék(ek) árát Szolgáltató nem téríti vissza, valamint csak Fogyasztó költségére küldi vissza.
 • A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, így a korábban már teljesített kiszállítás díja nem kerül visszatérítésre!
 • Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • Olyan alkohol tartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék(ek) árát a Fogyasztó részére.

A visszatérítés során mínuszos számlát állítunk ki a visszatérítendő termékek áráról, annak alapján kizárólag, banki átutalással kerül teljesítésre a visszafizetés, ezért a visszatérítés alapfeltétele, hogy a Fogyasztó az eredeti fizetési módtól függetlenül megadja érvényes bankszámlaszámát, amelyre a visszatérítést el lehet utalni. Amennyiben nem rendelkezik saját számlaszámmal, családtagé is megadható.

Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot is meg kell küldenie 14 napon belül.

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

Költségviselés

A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely esetlegesen eltér a Fogyasztó által ismert esetlegesen olcsóbb fuvarozási módtól.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t.

Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak előzetes jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet az irányadó.

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve az irányadó.

Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Fogyasztót illeti meg. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Elállási jog gyakorlásának a menete:

Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Link: https://www.textil-meteraru.hu/wp-content/uploads/2021/03/elallasi_nyilatkozat.pdf

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 10 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 10 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 10 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Fogyasztó fogyasztónak minősül.

Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (…) nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

Mikor mentesül Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

 • A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 • Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználásából/avulásból származó károkért.
 • Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 Hibás teljesítés:

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Nem minősül hibás teljesítésnek:

Mivel a vásárlónak több lehetősége is van a megvásárolni kívánt anyag szemrevételezésére, fogásminta rendelésére, így tudomásul veszi, hogy a webáruházban megjelenített képek csupán illusztrációk (SRGB formátumú internetes képek).  Az esetleges színeltérés, árnyalat különbség, vagy mintaarány béli eltérés adódhat a megjelenítő eszköz (mobil, desktop, tablet) gyértójától, típusától, vagy annak beállításaitól, így az ebből adódó reklamáció nem képezheti alapját hibás teljesítésnek!

Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót a kellékszavatossági igénye alapján?

Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozó költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonbanFogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Kellékszavatossági határidő

Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének feltétele

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:

Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Egyes elasztikus anyagok tekintetében a termékek gyártási folyamatai, valamint a készletezés (hengerelés) által paraméterváltozás állhat be – megnyúlik. A raktározás, pihentetés vágás, majd szállítás után az anyag térfogata akár 5 – 8 % is módosulhat. Az ilyen anyagok vonatkozásában a szolgáltatót nem terheli felelősség és nem minősül hibás terméknek, vagy teljesítésnek.

Termékszavatossági határidő

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szavatossági igény

Fogyasztó és vállalkozó közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

 • A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
 • A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
 • A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 • A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Fogyasztók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Fogyasztó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

The parties state that the Service Provider’s webshop operates in Hungary and is also maintained here. As the site can be visited from other countries, the users expressly acknowledge that the applicable law in relation to the user and the Service Provider is Hungarian law. If the user is a consumer, Pp. Pursuant to Section 26 (1), the court of the defendant’s (consumer’s) domicile shall have exclusive jurisdiction over the consumer in disputes arising from this contract.

Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Fogyasztó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Fogyasztó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

Panaszkezelés rendje

A webshop célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát Szolgáltató e-mail címen, vagy levél útján közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelenség esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

In the event of a consumer complaint, you can use the EU online dispute resolution platform. Using the platform requires a simple registration in the European Commission’s system. After registration, the consumer can submit his complaint via the online website at http://ec.europa.eu/odr

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 Szerzői jogok

A textil-meteraru.hu, twinmotex.hu és az eratex.hu webfelület és az azon található képi és szöveges tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, így szerzői jogvédelem alatt állnak! A webfelületen a Google Ads, Facebook, YouTube, Instagram Pinterest, TikTok és egyéb social felületeken megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, újra felhasználása, még módosítás után is tilos!

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes és offline reklámfelületeire.

Tilos a www.twinmotex.hu és a www.textil-meteraru.hu webfelület tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a Fogyasztói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a webfelületen vagy azok bármely része módosítható, vagy indexelhető.

A www.textil-meteraru.hu –n megjelenített márkanév (Eratex) név szerzői jogi védelmet áll, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az esetleges plágium esetében jogi eljárást indíthat a jogtalan Fogyasztó ellen. Az engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavakként bruttó 10.000 Ft. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői, valamint független informatikai szakértő általi ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Fogyasztóra hárítja.

Közzététel, publikáció

A www.twinmotex.hu és a www.textil-meteraru.hu oldalon a Fogyasztóknak lehetőségük van egy-egy termékről véleményt írni. Azok közzétételét Szolgáltató megtagadhatja, vagy tartalmát módosíthatja, hogy az üzleti érdekeit ne sértse, vagy ne tartalmazzon mások számára dezinformációt. A Fogyasztó, vagy véleményező személyes adatait nem jelenítjük meg! Az adatokat a személyes adatok védelmére vonatkozók szerint kezeljük.

Adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:  https://textil.meteraru.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

Hatályos: 2023. október 11. – visszavonásig